Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą w rozumieniu: osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia za pomocą Środków komunikacji, np. e-mailem na adres: kontakt@gabex.eu

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na własny koszt na adres: ul. Płochocińska 123, 03-044 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

 

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Dodatkowo warunki Produktów danego producenta są dostępne na jego stronie firmowej. Większość producentów wymaga do reklamacji etykiety towarowej, która znajduje się na każdej palecie z produktem i zawiera m.in. informacji o dacie produkcji.

Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@gabex.eu lub drogą pocztową listownie na adres GABEX ul.Płochocińska 123, 03-044 Warszawa.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 28 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 28 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Towary podlegające procedurze reklamacyjnej należy wysyłać na własny koszt na adres: GABEX, ul. Płochocińska 123, 03-044 Warszawa.

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@profi-bud.eu lub drogą pocztową na adres ul.Bytomska 118a.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Shopping Cart